<
Academic

Students Achievements & Ranks

Year Name Of The Student Highest Percentage (%)
1971 SHRI. B. M. SHETTY 67.88
1972 SHRI. N. V. KULKARNI 62.78
1973 SHRI. BAPPA RAO.V 71
1974 SHRI. M. V. KULKARNI
[6TH RANK TO KUD, PROF.SIDDAPPA GOLD MEDAL, HIGHEST IN CHEMISTRY]
77.16
1975 SHRI. MAGADAM S. K. 64
1976 SHRI. KARIGOUDAR BASAVANGOUDA 60.8
1977 SHRI. V. G. PUROHIT
[10TH RANK TO KUD AND GOLD MEDAL]
75.11
1978 MISS.VIJAYA. M. CHHATRE 77.5
1979 SHRI. M. V. BADIGER
[PROF.SIDDAPPA GOLD MEDAL, HIGHEST IN CHEMISTRY]
76.85
1980 MISS. KOLASKAR JYOTI M. 71.33
1981 MISS. MUNDARGI N. A. 66.8
1982 SHRI. Y. N. MALLIKARJUN 70
1983 JAMADAR N. BASEERAMAD A. 64
1984 MISS. S. N. JOSHI 68.66
1985 SHRI. S. G. MALLAMMANAVAR 59.86
1986 SHRI. S. S. CHALEKAR 77.46
1987 MISS. MONICA DHAWALE 73.46
1988 MISS. ARUNA BHASKAR 66
1989 SHRI. D. G. NAIK 73.3
1990 SHRI. H. D. ALMEDA 74.2
1991 SHRI. SHRIDHAR PRANESHARCHARYA 69.28
1992 SHRI. V.S. KARICHANNAVAR 80.97
1993 SHRI. D.B.NIDAGUNDI 77.33
1994 1) MISS. SAVITRI LAXMESHWAR
(2ND RANK TO THE KUD)
87.07
2) MISS. VEENA ITAGI
(9TH RANK TO THE KUD)
82.05
3) MISS.ASHA PRAMOD
(10TH RANK TO THE KUD)
81.72
1995 MISS. CHOUKIMATH UMA 79.77
1996 SHRI. MANOJ D’SPUZA
(3RD RANK TO THE KUD)
88.1
1997 MISS. ANJANA AVADHANI
(8TH RANK TO THE KUD)
85
1998 MISS. RASHMI SHETTY 81.26
1999 MISS. MONICA STEVAN
(10TH RANK TO THE KUD)
81.77
2000 MISS. SUNITA TORANGATTI 75
2001 MISS. SUGAR RASHMI 82.88
2002 SHRI. NIRANJAIN KUMAR
(6TH RANK TO KUD)
88
2003 MISS. SWAPNA PRIYA 77.66
2004 MISS. SUJATHA TIMMANAYAK 79.84
2005 MISS. AKSHATA D. NAYAK 84.94
2006 MISS. GULAMNABI VANTI 84.05
2007 SHRI. MOHAMMED PATHAN 84.4
2008 SHRI. ANAND R. ACHARYA 93.22
2009 MISS. LAXMIBAI B. CHITWADAGI 86.72
2010 MISS. NYABUTO O. ROSE
(6TH RANK TO KUD)
91.6
2011 MISS. MADHURI V. TALAGERI 89.86
2012 MISS. NEELIMA M. MALADKAR 93.46
2013 MISS. NUSRATUNNISA 92.2
2014 MISS. NISHAT I. MULLA
(7TH RANK TO KUD)
95.44
2015 MISS. ROOPA BADASAD 89.02
2016 SHRI. SHIVAPRASAD SULIBHAVI 90.89
2017 SHRI ANIL HUGAR 89
2018 MISS. AMRUTA SAVADI 92.97
2019 MISS. LALITA M. ADAMANI 92.22
2020 MISS MEGHA L. PAWAR 89.44
2021 SHRI. IRANNA TORANAGATTI 87.88